Pla d’emergència

PLA D’EMERGÈNCIA

I EVACUACIÓ DEL CEA MAS D’EN PEDRO

Introducció

L’article 20 de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre) obliga a analitzar les possibles situacions d’emergència i a adoptar les mesures preventives necessàries que contemplin la presència tant del personal de l’empresa com de les persones alienes. També obliga a la comprovació periòdica del correcte funcionament de les mesures preventives.

El CEA Mas d’en Pedro vol complir la normativa vigent redactant el pla d’emergència i evacuació per a les seves instal.lacions.

Article 1. Finalitat

Aquest pla d’emergència i evacuació té  com a finalitat la salvaguarda en cas d’emergència de totes les persones (personal usuari de les instal.lacions, personal pedagògic i personal de servei de cuina i neteja, etc.) que puguin trobar-se en les instal.lacions.

Article 2. Definició

Quan es parli del concepte de risc dins del pla d’emergència i evacuació, s’entendrà tant el risc d’incendi com la possibilitat d’altres situacions anòmales que puguin suposar un risc per la salut i/o la seguretat col·lectiva de les persones: amenaça de bomba, fuita de gas, explosió, contaminació física, química o biològica,…

Article 3. Àmbit d’aplicació

Aquest Pla d’emergència serà d’aplicació a tota la instal.lació del CEA Mas d’en Pedro.

Article 4. Equips bàsics

El Pla  i els simulacres d’emergència i evacuació del CEA mas d’en Pedro  es basaran en la constitució i funcionament dels equips següents:

 • Cap d’emergència (CE)
 • Equips de primera Intervenció (EPI)
 • Equip d’alarma i evacuació (EAE)

Article 5. Cap d’emergència

Assumeix la figura de cap d’emergència el responsable de la instal.lació. El pla d’emergència i evacuació de les instal.lacions  determinarà els suplents fins a un màxim de dos.

En cas de no estar present el cap d’emergències, assumirà aquesta tasca el responsable de cuina i en el seu lloc un educador de l’equip pedagògic. En cas que no hi sigui present cap de les tres persones, assumira les primeres tasques com a cap d’emergència, el responsable del grup usuari de la instal.lació.

Les seves funcions són:

 • Ser el màxim responsable de la instal.lació  tot el temps que duri la situació d’emergència fins que es presenti el tècnic corresponent, el cap de Bombers o autoritat similar.
 • Estar sempre localitzable i, en cas d’absència, notificar al lloc de comandament el nom i el telèfon del seu substitut
 • Avaluar l’emergència i activar el Pla si ho creu necessari
 • Dirigir l’actuació de l’equip de primera intervenció, intentant extingir el foc amb els extintors mòbils de la zona.
 • Coordinar tota la informació del centre de comandament.
 • Coordinar tots els equips mentre duri l’emergència fins que es presenti el tècnic de l’Oficina de Salut Laboral, el cap de Bombers o autoritat similar
 • Ordenar el desallotjament de la instal.lació , si escau
 • Ordenar, si escau, l’avís als ajuts externs i designar qui els ha d’atendre
 • Notificar a qui correspongui, quan procedeixi, la situació i les conseqüències de l’emergència, i realitzar un informe
 • Facilitar tot l’ajut al cap de Bombers, en el cas d’incorporació d’aquests
 • En el cas que el lloc de comandament estigui dins l’àrea d’emergència, traslladar-lo a un espai segur

Article 6. Equip de primera intervenció

El pla d’emergència i evacuació de la instal.lació determinarà la composició de l’equip de primera intervenció. El nombre de membres és variable, en funció del que defineixi el pla.

Aquest equip estarà composat pel personal de la casa i el responsable del grup d’usuaris.

Les seves funcions són:

 • Donar l’alarma o comprovar que ha estat donada
 • Realitzar tasques d’actuació immediata amb els mitjans disponibles al lloc on s’iniciï l’incendi o l’emergència, per extingir-lo o eliminar-la
 • Atacarà el foc, sempre sense posar-se en perill.
 • En cas de perill i per indicació del cap d’emergències, evacuarà la zona tancant portes i finestres darrera seu, impedint que ningú torni enrera als espais tancats.
 • Estar sempre localitzable i, en cas d’absència d’algun membre, notificar al lloc de comandament el nom i número de telèfon del seu substitut
 • Actuar sota les ordres directes del cap d’intervenció
 • Evacuar l’edifici en cas d’activar-se l’alarma general d’evacuació, llevat que el cap d’intervenció consideri necessari que continuïn actuant
 • Seguir sempre les indicacions dels bombers o autoritat similar
 •  

Article 7. Equips d’alarma i evacuació

Formen els equips d’alarma i evacuació les persones que defineixi el pla. Cal preveure un evacuador específic per a discapacitats.

La composició d’aquest equip està formada pels responsables del grup usuari de la instal.lació.

Les seves funcions són:

 • Mantenir informat en tot moment el cap d’emergència per tal que pugui prendre les decisions oportunes
 • Acatar i complir les ordres del cap d’emergència
 • Donar el senyal d’alarma quan així ho indiqui el cap d’emergència
 • Controlar l’evacuació correcta de la seva àrea
 • Posar en coneixement del cap d’emergència que l’edifici ha estat totalment desallotjat i informar-lo de les incidències
 • Orientar les persones durant l’evacuació, actuant amb fermesa per aconseguir una evacuació ràpida i ordenada
 • Ajudar, si cal, en l’evacuació de persones amb discapacitats
 • Efectuar l’evacuació dels usuaris de manera progressiva i ordenada, dirigint-los cap al punt de trobada a través de les víes d’evacuació establertes.
 • No permetre el retorn als locals evacuats
 • Recórrer rapidament tota la zona evacuada, comprovant que tothom a sortit de la instal.lació i no queda ningú lesionat o amagat.
 • Tancar les portes que travessi en el seu camí d’evacuació
 • Dirigir les persones al lloc exterior segur

Article 8. Responsable del lloc de comandament

Aquest pla preveu que aquesta funció l’exerceixi el cap d’emergències.

El lloc de comandament es situa a l’oficina del CEA Mas d’en Pedro, a l’edifici anex del pati posterior. En aquest espai es disposa de conexió telefònica, fax, i connexió d’internet.

Les seves funcions són:

 • Mantenir actualitzats els telèfons del cap d’emergència, cap d’intervenció, equips d’intervenció i equips de primers auxilis
 • Mantenir actualitzats els telèfons d’ajuts exteriors més propers (bombers, hospitals, policies, ambulàncies, etc.)
 • Executar les instruccions que rebi del cap d’emergència
 • Establir les comunicacions amb l’exterior i organismes oficials
 • Transmetra totes les instruccions i ordres donades en tots els sentits.
 • Anotarà el desenvolupament  de les accions durant l’emergència.

Article 9. Registre d’incidències

Cada responsable de comandament mantindrà actualitzat un Registre d’Incidències a partir dels informes rebuts del cap  d’emergència.

Aquest Registre es dipositarà en el lloc de comandament.

ANNEX 1

Fulletó d’instruccions per als usuaris de la instal.lació.

Si descobriu un incendi:

1. Mantingueu la calma. No crideu. Hi ha tota una organització preparada per aquestes emergències que us ajudarà.

2. Comuniqueu al responsable de la casa o personal de la casa o  al responsable del vostre grup  que hi ha un incendi o altra situació d’emergència.

3. Espereu per rebre les instruccions en un lloc segur. A la vostra zona hi ha un equip d’alarma i evacuació i un equip de primera intervenció amb les instruccions de formació adequades.

4. En cas d’evacuació:

 • Estigueu atents a les indicacions dels membres de l’equip d’evacuació (amb distintiu de color groc)
 • Seguiu la ruta d’evacuació marcada i senyalitzada
 • No us heu d’entretenir a recollir objectes personal.
 • No crideu
 • Aneu en fila índia, sense córrer però de pressa
 • Un cop a fora dirigiu-vos al punt de reunió que us indicaran

 “Hoja de instrucciones para los visitantes

“Si descubre un incendio:

 1. Mantenga la calma. No grite. Existe toda una organización preparada para este tipo de emergencias que le va a ayudar.
 2. Comunique al responsable de la instalación, personal de la casa o responsable del grupo que se ha producido un incendio u otra emergencia.
 3.  Espere para recibir instrucciones en un lugar seguro. Su zona dispone de un equipo de alarma y evacuación así como de un equipo de primera intervención con instrucciones de formación adecuadas.
 4.  En caso de evacuación:
 5. Permanezca atento a las indicaciones de los miembros del equipo de evacuación  (con distintivo amarillo)
 6. Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada
 7. No debe Vd. entretenerse recogiendo objetos personales
 8. No grite
 9. Camine en fila india, sin correr pero a paso rápido
 10. Al salir, diríjase al punto de reunión que le indicarán”

 “Leaflet : Instructions for visitors

If fire breaks out:

 1. Stay calm. Do not shout. There is a procedure to be followed for such emergencies which will help you.
 2. Inform the first member of staff that you can find about the fire on the premises.
 3. Wait for instructions in a safe area. In your area there is an alarm and evacuation kit and a First Aid kit with instructions for use.
 4. In case of evacuation:
 • Pay attention to the instructions given by the members of the evacuation team (wearing a yellow band)
 • Follow the evacuation route which has been signposted and marked
 • Do not delay to collect personal effects
 • Do not shout
 • Walk in single file, quickly but without running
 • Once you are outside, go at once to the meeting point which you are  directed to”

ANNEX III. Equipament identificatiu del personal que composa els equips d’emergència

L’equipament que obligatòriament, i en cas d’actuació, hauran de portar els components dels equips d’emergència i evacuació, és:

Cap d’emergència:

Una armilla de color taronja amb bandes reflectants (certificada CEE).

Resta de membres dels equips d’emergència:

Una armilla de color groc amb bandes reflectants (certificada CEE).

Els components dels equips d’emergència han de tenir guardat aquest equipament en un lloc de fàcil accés i en el seu lloc de treball. Han de tenir cura de mantenir aquest equipament en bon estat, revisant-lo periòdicament. En el cas que l’equipament no estigui en condicions, s’hauran de posar en contacte amb el Responsable de la instal.lació.

Situació del punt de trobada en cas d’evacuació.

Organigrama d’actuació en cas d’emergència i evacuació de la instal.lació del “Mas d’en Pedro”

Telèfons d’emergència  
Centre d’Educació Ambiental Mas d’en Pedro 
   
   
  
   
Responsable de la instal.lació639812732Pere Vives
Cap d’emergències (CE)639812732Pere Vives
Responsable substitut d’emergència I639812418Eva M. Cabaleiro
Responsable substitut d’emergència II  
Responsable grup usuari  
Responsable equip primera intervenció  
Emergències112 
Mossos d’esquadra088 
Policia Local938950132 
Ajuntament938950300 
Metge d’urgència  
CAP Cubelles938950081 
Ambulancies061 
Creu Roja938143030 
Taxi678854448Sr. Pedro
Taxi II666637082Sr. Manuel
Taxi III607554090Sr. J Luis
Hospital Sant Antoni Abad (Vilanova)938931616 
Hospital sant camil (Sant Pere Ribes)938960025 
Bombers085 
ADF Cubelles938956751 
Enher900770077 
Farmàcia938950703